กิตตินรรัตน์ จักรพันธ์. 2018. “การติดตามประเมินผลและการผลักดันการใช้ประโยชน์โครงการวิจัยอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ ปี 2557: Monitoring, Evaluating and Furthering the Commercial Usage of Tourism and Hospitality Industry Research Projects in 2014”. Journal of Applied Economics and Management Strategy 4 (1):15-32. https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1052.