ลีลาถาวรสุข มนต์ชัย. 2018. “ผลกระทบของข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนที่มีต่อการลงทุนระหว่างไทยกับจีน: The Impact of ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA on Direct Investment Between Thailand and China”. Journal of Applied Economics and Management Strategy 4 (1):81-96. https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1056.