คงดี ฉัตรฉวี. 2018. “เรื่องสื่อสาร-การท่องเที่ยว”. Journal of Applied Economics and Management Strategy 4 (1):97-100. https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1057.