พรพรหมรักษ์ อัญวรรณ. 2018. “การรับรู้ในคุณประโยชน์โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและความไว้วางใจของลูกค้า ที่ส่งผลต่อคุณค่าตราของรัฐวิสาหกิจสาธารณูปโภคด้านพลังงานไฟฟ้า: Perceived of Utility Corporate Social Responsibility Programs and the Customer Trust Affecting the Brand Equity of State Enterprise of Electrical Power”. Journal of Applied Economics and Management Strategy 4 (1):43-54. https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1061.