แสนทวีสุข กิตติพัฒน์. 2018. “บทบาทของระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและเครื่องชี้วัดการพัฒนาจังหวัด: The Roles of Provincial Development Information System and Performance Indicators”. Journal of Applied Economics and Management Strategy 4 (2):76-91. https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1063.