ชื่อวงศ์ พีรญา. 2018. “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษา ธุรกิจการขนส่งในจังหวัดเชียงราย: Operational Efficiency of Workers: A Case of Transportation Business in Chiang Rai Province”. Journal of Applied Economics and Management Strategy 4 (2):92-100. https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1065.