เถื่อนนาดี อังศุธร. 2018. “พฤติกรรมการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติกัมพูชาในจังหวัดชลบุรี”. Journal of Applied Economics and Management Strategy 5 (1):51-68. https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1675.