หนูสุวรรณ จุฑารัตน์. 2018. “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย: Ecotourism in the Eastern Region of Thailand”. Journal of Applied Economics and Management Strategy 5 (2):87-110. https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1697.