อั้นทอง อ. (2016) “พลวัตและเสถียรภาพของความยืดหยุ่นของอุปสงค์การท่องเที่ยวไทยในระยะยาวในตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีน: The Dynamics and Stability of the Elasticities of Demand for Thailand’s Long-run Tourism for Chinese Tourists’ Market”, Journal of Applied Economics and Management Strategy, 3(2), pp. 1–16. Available at: https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1013 (Accessed: 13 July 2024).