ติยวิวัฒนานุกูล ก. and เพชรานนท์ โ. (2018) “การบริหารจัดการโรงแรมสีเขียวในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์: กรณีศึกษา เกาะเสม็ด: Green Hotel Management in Economic Aspects: A Case Study of Samed Island”, Journal of Applied Economics and Management Strategy, 3(2), pp. 50–60. Available at: https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1020 (Accessed: 13 July 2024).