กิตตินรรัตน์ จ. (2018) “การติดตามประเมินผลและการผลักดันการใช้ประโยชน์โครงการวิจัยอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ ปี 2557: Monitoring, Evaluating and Furthering the Commercial Usage of Tourism and Hospitality Industry Research Projects in 2014”, Journal of Applied Economics and Management Strategy, 4(1), pp. 15–32. Available at: https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1052 (Accessed: 24 July 2024).