คงดี ฉ. (2018) “เรื่องสื่อสาร-การท่องเที่ยว”, Journal of Applied Economics and Management Strategy, 4(1), pp. 97–100. Available at: https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1057 (Accessed: 13 July 2024).