พรพรหมรักษ์ อ. (2018) “การรับรู้ในคุณประโยชน์โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและความไว้วางใจของลูกค้า ที่ส่งผลต่อคุณค่าตราของรัฐวิสาหกิจสาธารณูปโภคด้านพลังงานไฟฟ้า: Perceived of Utility Corporate Social Responsibility Programs and the Customer Trust affecting the Brand Equity of State Enterprise of Electrical Power”, Journal of Applied Economics and Management Strategy, 4(1), pp. 43–54. Available at: https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1061 (Accessed: 13 July 2024).