แสนทวีสุข ก. (2018) “บทบาทของระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและเครื่องชี้วัดการพัฒนาจังหวัด: The Roles of Provincial Development Information System and Performance Indicators”, Journal of Applied Economics and Management Strategy, 4(2), pp. 76–91. Available at: https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1063 (Accessed: 24 July 2024).