ชื่อวงศ์ พ. (2018) “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษา ธุรกิจการขนส่งในจังหวัดเชียงราย: Operational Efficiency of Workers: A Case of Transportation Business in Chiang Rai Province”, Journal of Applied Economics and Management Strategy, 4(2), pp. 92–100. Available at: https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1065 (Accessed: 24 July 2024).