เถื่อนนาดี อ. (2018) “พฤติกรรมการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติกัมพูชาในจังหวัดชลบุรี”, Journal of Applied Economics and Management Strategy, 5(1), pp. 51–68. Available at: https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1675 (Accessed: 13 July 2024).