หนูสุวรรณ จ. (2018) “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย: Ecotourism in the Eastern Region of Thailand”, Journal of Applied Economics and Management Strategy, 5(2), pp. 87–110. Available at: https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1697 (Accessed: 13 July 2024).