[1]
อั้นทอง อ., “พลวัตและเสถียรภาพของความยืดหยุ่นของอุปสงค์การท่องเที่ยวไทยในระยะยาวในตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีน: The Dynamics and Stability of the Elasticities of Demand for Thailand’s Long-run Tourism for Chinese Tourists’ Market”, JAEMS, vol. 3, no. 2, pp. 1–16, Dec. 2016.