[1]
ติยวิวัฒนานุกูล ก. and เพชรานนท์ โ., “การบริหารจัดการโรงแรมสีเขียวในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์: กรณีศึกษา เกาะเสม็ด: Green Hotel Management in Economic Aspects: A Case Study of Samed Island”, JAEMS, vol. 3, no. 2, pp. 50–60, Jan. 2018.