[1]
กิตตินรรัตน์ จ., “การติดตามประเมินผลและการผลักดันการใช้ประโยชน์โครงการวิจัยอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ ปี 2557: Monitoring, Evaluating and Furthering the Commercial Usage of Tourism and Hospitality Industry Research Projects in 2014”, JAEMS, vol. 4, no. 1, pp. 15–32, Feb. 2018.