[1]
ลีลาถาวรสุข ม., “ผลกระทบของข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนที่มีต่อการลงทุนระหว่างไทยกับจีน: The Impact of ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA on Direct Investment between Thailand and China”, JAEMS, vol. 4, no. 1, pp. 81–96, Feb. 2018.