[1]
พรพรหมรักษ์ อ., “การรับรู้ในคุณประโยชน์โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและความไว้วางใจของลูกค้า ที่ส่งผลต่อคุณค่าตราของรัฐวิสาหกิจสาธารณูปโภคด้านพลังงานไฟฟ้า: Perceived of Utility Corporate Social Responsibility Programs and the Customer Trust affecting the Brand Equity of State Enterprise of Electrical Power”, JAEMS, vol. 4, no. 1, pp. 43–54, Feb. 2018.