[1]
แสนทวีสุข ก., “บทบาทของระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและเครื่องชี้วัดการพัฒนาจังหวัด: The Roles of Provincial Development Information System and Performance Indicators”, JAEMS, vol. 4, no. 2, pp. 76–91, Feb. 2018.