[1]
ชื่อวงศ์ พ., “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษา ธุรกิจการขนส่งในจังหวัดเชียงราย: Operational Efficiency of Workers: A Case of Transportation Business in Chiang Rai Province”, JAEMS, vol. 4, no. 2, pp. 92–100, Feb. 2018.