[1]
เถื่อนนาดี อ., “พฤติกรรมการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติกัมพูชาในจังหวัดชลบุรี”, JAEMS, vol. 5, no. 1, pp. 51–68, Jun. 2018.