[1]
หนูสุวรรณ จ., “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย: Ecotourism in the Eastern Region of Thailand”, JAEMS, vol. 5, no. 2, pp. 87–110, Dec. 2018.