อั้นทอง อัครพงศ์. “พลวัตและเสถียรภาพของความยืดหยุ่นของอุปสงค์การท่องเที่ยวไทยในระยะยาวในตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีน: The Dynamics and Stability of the Elasticities of Demand for Thailand’s Long-Run Tourism for Chinese Tourists’ Market”. Journal of Applied Economics and Management Strategy, vol. 3, no. 2, Dec. 2016, pp. 1-16, https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1013.