เต็งสุวรรณ์ ปาริฉัตร, and ปั้นพงษ์ กอบกาญจน์. “เศรษฐกิจ สังคม และการกระจายรายได้ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง: Socio-Economic and Income Distribution in Laemchabang City Municipality”. Journal of Applied Economics and Management Strategy, vol. 3, no. 2, Jan. 2018, pp. 26-33, https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1016.