ติยวิวัฒนานุกูล กฤษฎา, and เพชรานนท์ โสมสกาว. “การบริหารจัดการโรงแรมสีเขียวในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์: กรณีศึกษา เกาะเสม็ด: Green Hotel Management in Economic Aspects: A Case Study of Samed Island”. Journal of Applied Economics and Management Strategy, vol. 3, no. 2, Jan. 2018, pp. 50-60, https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1020.