กิตตินรรัตน์ จักรพันธ์. “การติดตามประเมินผลและการผลักดันการใช้ประโยชน์โครงการวิจัยอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ ปี 2557: Monitoring, Evaluating and Furthering the Commercial Usage of Tourism and Hospitality Industry Research Projects in 2014”. Journal of Applied Economics and Management Strategy, vol. 4, no. 1, Feb. 2018, pp. 15-32, https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1052.