ลีลาถาวรสุข มนต์ชัย. “ผลกระทบของข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนที่มีต่อการลงทุนระหว่างไทยกับจีน: The Impact of ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA on Direct Investment Between Thailand and China”. Journal of Applied Economics and Management Strategy, vol. 4, no. 1, Feb. 2018, pp. 81-96, https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1056.