คงดี ฉัตรฉวี. “เรื่องสื่อสาร-การท่องเที่ยว”. Journal of Applied Economics and Management Strategy, vol. 4, no. 1, Feb. 2018, pp. 97-100, https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1057.