แสนทวีสุข กิตติพัฒน์. “บทบาทของระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและเครื่องชี้วัดการพัฒนาจังหวัด: The Roles of Provincial Development Information System and Performance Indicators”. Journal of Applied Economics and Management Strategy, vol. 4, no. 2, Feb. 2018, pp. 76-91, https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1063.