ชื่อวงศ์ พีรญา. “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษา ธุรกิจการขนส่งในจังหวัดเชียงราย: Operational Efficiency of Workers: A Case of Transportation Business in Chiang Rai Province”. Journal of Applied Economics and Management Strategy, vol. 4, no. 2, Feb. 2018, pp. 92-100, https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1065.