เถื่อนนาดี อังศุธร. “พฤติกรรมการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติกัมพูชาในจังหวัดชลบุรี”. Journal of Applied Economics and Management Strategy, vol. 5, no. 1, June 2018, pp. 51-68, https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1675.