หนูสุวรรณ จุฑารัตน์. “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย: Ecotourism in the Eastern Region of Thailand”. Journal of Applied Economics and Management Strategy, vol. 5, no. 2, Dec. 2018, pp. 87-110, https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1697.