ติยวิวัฒนานุกูล กฤษฎา, and เพชรานนท์ โสมสกาว. “การบริหารจัดการโรงแรมสีเขียวในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์: กรณีศึกษา เกาะเสม็ด: Green Hotel Management in Economic Aspects: A Case Study of Samed Island”. Journal of Applied Economics and Management Strategy 3, no. 2 (January 29, 2018): 50–60. Accessed July 13, 2024. https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1020.