คงดี ฉัตรฉวี. “เรื่องสื่อสาร-การท่องเที่ยว”. Journal of Applied Economics and Management Strategy 4, no. 1 (February 13, 2018): 97–100. Accessed July 24, 2024. https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1057.