พรพรหมรักษ์ อัญวรรณ. “การรับรู้ในคุณประโยชน์โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและความไว้วางใจของลูกค้า ที่ส่งผลต่อคุณค่าตราของรัฐวิสาหกิจสาธารณูปโภคด้านพลังงานไฟฟ้า: Perceived of Utility Corporate Social Responsibility Programs and the Customer Trust Affecting the Brand Equity of State Enterprise of Electrical Power”. Journal of Applied Economics and Management Strategy 4, no. 1 (February 13, 2018): 43–54. Accessed July 13, 2024. https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1061.