แสนทวีสุข กิตติพัฒน์. “บทบาทของระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและเครื่องชี้วัดการพัฒนาจังหวัด: The Roles of Provincial Development Information System and Performance Indicators”. Journal of Applied Economics and Management Strategy 4, no. 2 (February 13, 2018): 76–91. Accessed July 13, 2024. https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1063.