เถื่อนนาดี อังศุธร. “พฤติกรรมการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติกัมพูชาในจังหวัดชลบุรี”. Journal of Applied Economics and Management Strategy 5, no. 1 (June 29, 2018): 51–68. Accessed July 13, 2024. https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1675.