หนูสุวรรณ จุฑารัตน์. “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย: Ecotourism in the Eastern Region of Thailand”. Journal of Applied Economics and Management Strategy 5, no. 2 (December 31, 2018): 87–110. Accessed July 13, 2024. https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1697.