1.
อั้นทอง อ. พลวัตและเสถียรภาพของความยืดหยุ่นของอุปสงค์การท่องเที่ยวไทยในระยะยาวในตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีน: The Dynamics and Stability of the Elasticities of Demand for Thailand’s Long-run Tourism for Chinese Tourists’ Market. JAEMS [Internet]. 2016 Dec. 31 [cited 2024 Jul. 13];3(2):1-16. Available from: https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1013