1.
ติยวิวัฒนานุกูล ก, เพชรานนท์ โ. การบริหารจัดการโรงแรมสีเขียวในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์: กรณีศึกษา เกาะเสม็ด: Green Hotel Management in Economic Aspects: A Case Study of Samed Island. JAEMS [Internet]. 2018 Jan. 29 [cited 2024 Jul. 13];3(2):50-6. Available from: https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1020