1.
กิตตินรรัตน์ จ. การติดตามประเมินผลและการผลักดันการใช้ประโยชน์โครงการวิจัยอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ ปี 2557: Monitoring, Evaluating and Furthering the Commercial Usage of Tourism and Hospitality Industry Research Projects in 2014. JAEMS [Internet]. 2018 Feb. 8 [cited 2024 Jul. 23];4(1):15-32. Available from: https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1052