1.
ลีลาถาวรสุข ม. ผลกระทบของข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนที่มีต่อการลงทุนระหว่างไทยกับจีน: The Impact of ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA on Direct Investment between Thailand and China. JAEMS [Internet]. 2018 Feb. 13 [cited 2024 Jul. 13];4(1):81-96. Available from: https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1056