1.
พรพรหมรักษ์ อ. การรับรู้ในคุณประโยชน์โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและความไว้วางใจของลูกค้า ที่ส่งผลต่อคุณค่าตราของรัฐวิสาหกิจสาธารณูปโภคด้านพลังงานไฟฟ้า: Perceived of Utility Corporate Social Responsibility Programs and the Customer Trust affecting the Brand Equity of State Enterprise of Electrical Power. JAEMS [Internet]. 2018 Feb. 13 [cited 2024 Jul. 24];4(1):43-54. Available from: https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1061