1.
แสนทวีสุข ก. บทบาทของระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและเครื่องชี้วัดการพัฒนาจังหวัด: The Roles of Provincial Development Information System and Performance Indicators. JAEMS [Internet]. 2018 Feb. 13 [cited 2024 Jul. 13];4(2):76-91. Available from: https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1063