1.
ชื่อวงศ์ พ. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษา ธุรกิจการขนส่งในจังหวัดเชียงราย: Operational Efficiency of Workers: A Case of Transportation Business in Chiang Rai Province. JAEMS [Internet]. 2018 Feb. 13 [cited 2024 Jul. 24];4(2):92-100. Available from: https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1065