ภูทอง, ธาดาธิเบศร์; ปานโรจน์, ธิดาทิพย์; ชงเชื้อ, กันติทัต. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการแบ่งปันความรู้และความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลคอมเมิร์ซ: การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างด้วยเทคนิควิธีกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน|FACTORS INFLUENCING KNOWLEDGE SHARING BEHAVIOR AND CONSUMERS’ PURC. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 70-87, dec. 2020. ISSN 2697-3766. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam/article/view/4247>. Date accessed: 20 june 2021.